PARKLOT > Artykuły > Informacja o połączeniu spółek

Informacja o połączeniu spółek

Informujemy o połączeniu spółek Parklot Sp. z o.o. oraz Wakacje.pl S.A.

wakacje.pl

Zarząd Spółki Wakacje.pl S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 01 lutego 2023 r. Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Krajowego Rejestru Sądo- wego zarejestrował połączenie spółek Parklot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (,,Spółka Przejmowana") ze spółką Wakacje.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (,,Spółka Przejmująca") przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

W konsekwencji, z dniem połączenia prawa i obowiązki przysługujące Spółce Przejmowanej przechodzą na Spółkę Przejmującą. Skutek powyższy nastąpił z mocy prawa, bez konieczności zawierania jakichkolwiek aneksów lub dodatkowych porozumień.