PARKLOT > Artykuły > Plan połączenia z Wakacje.pl

Plan połączenia z Wakacje.pl

Przedstawiamy plan łączenia się z Wakacje.pl

wakacje.pl

Ogłoszenie Planu Połączenia 


Zarząd spółki Parklot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Świeradowskiego 47, 02-662 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000634893, o numerze REGON: 365358894, o numerze NIP: 5213746482, kapitał zakładowy 5.000,00 zł (dalej: „Parklot Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmowana”)


- działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 4 listopada 2020 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia Parklot Sp. z o.o. i  Wakacje.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 413, 80-309 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000315229, o numerze REGON 192058039,
o numerze NIP 9570778385, kapitał zakładowy 5.750.000,00 zł, w całości wpłacony

(dalej: „Wakacje.pl S.A.” lub „Spółka Przejmująca”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy Plan Połączenia do publicznej wiadomości.

 

Bilans RZiS Wakacje.pl

Bilans RZiS wakacje.pl 26.10.2022

PLAN POŁĄCZENIA WAKACJE Parklot

ZAŁĄCZNIK NR 1 PLAN POŁĄCZENIA

ZAŁĄCZNIK NR 2 PLAN POŁĄCZENIA

ZAŁĄCZNIK NR 3 PLAN POŁĄCZENIA

ZAŁĄCZNIK NR 4 PLAN POŁĄCZENIA