Rejestracja partnera

Wystarczy darmowa rejestracja w 30 sekund, aby otrzymać dostęp do oferty dla partnerów PARKLOT. Nie wymagamy przesyłania umowy. Przy pomocy danych użytkownika zalogujesz się do panelu partnera, aby składać rezerwacje, odbierać rabaty i pobierać faktury. Dane firmy są nam potrzebne do rozliczeń i wystawiania faktur za rezerwacje opłacone online.

Dane użytkownika
Osoba kontaktowa
Dane firmy
Regulamin

Niniejsza Umowa (określa zasady współpracy na których Partner Afiliowany (zwany dalej Partnerem) będzie świadczył usługi dla Klientów poprzez promowanie w imieniu firmy Parklot Produktów Dostawców Parkingowych. Poprzez rejestrację i przystąpienie do Programu Partnerskiego Parklot, Partner akceptuje postanowienia niniejszej Umowy.

Niniejsza Umowa zawarta zostaje pomiędzy Wakacje.pl S.A. z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 413, 80-309 Gdańsk, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000315229, REGON 192058039, NIP 9570778385, o kapitale zakładowym w wysokości 5 750 000,00 zł.

i firmą Partnera, której dane zostały podane w Formularzu Rejestracyjnym. Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu złożenia przez Partnera Formularza Rejestracyjnego. Partner oświadcza, że działa zgodnie z zasadami jurysdykcji, której podlega i może stać się podmiotem praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem Umowy jest określenie zasad współpracy Stron polegającej napośredniczeniu przez PARTNERA w rezerwacji Usług będących w Bazie Danych PARKLOT przez Klientów oraz zasad organizacji przez Strony wspólnych Akcji Promocyjnych.
 2. PARKLOT udostępni PARTNEROWI, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, Wyszukiwarkę oraz Panel Partnera umożliwiające Klientom natychmiastową rezerwacje od Parkingów wybranych Usług.

Definicje pojęć

Usługi - usługi oferowane Klientom polegające przed wszystkim na wykonywaniu UsługiParkingowej, Usługi Przewozu Osób, usług mycia aut świadczone przez parkingilotniskowe oraz innych usług, których wyszukiwanie, rezerwacja oraz zakup jest możliweza pomocą Wyszukiwarki, przy czym zakres usług oferowanych na daną chwilę będziewynikał każdorazowo z danych dostępnych za pomocą Wyszukiwarki.

Usługa Parkingowa - usługa polegająca na umożliwieniu Klientom pozostawienie jegopojazdu na miejscu postojowym parkingów lotniskowych w całej Polsce, wykonywana wformie umowy przechowania pojazdu albo w formie umowy najmu miejsca postojowego,w zależności od tego, czy dane miejsce postojowe znajduje się na parkingu strzeżonym – umowa przechowania pojazdu, czy na parkingu niestrzeżonym – umowa najmu miejsca postojowego, przy czym do wyboru Klienta pozostaje wybór rodzaju miejsca postojowego.

Usługa Przewozu Osób - usługa oferowana Klientom, polegająca na przewiezieniu Klienta wraz z osobami towarzyszącymi oraz ich bagaży z miejsca postojowego wybranego w ramach Usługi Parkingowej na lotnisko oraz z powrotem, wykonywana napodstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z2017 r., poz. 1983, z późn. zm.).

Rezerwacja - zawarcie przez Klienta umowy nabycia Usługi, której stroną jest Klient iParking, jak również przyrzeczenia zawarcia takiej umowy, w szczególności poprzez wydanie dyspozycji zabezpieczenia możliwości wykonania Usługi.

Baza Danych - stworzony przez PARKLOT zbiór danych, w tym danych osobowych klientów korzystających za pośrednictwem serwisu lub infolinii PARTNERA, prowadzony w formie elektronicznej wykorzystywany w celu prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności do obsługi Wyszukiwarki.

Parkingi - podmioty prowadzące parkingi lotniskowe, z którymi PARKLOT nawiązał współpracę na mocy stosownych umów, w zakresie oferowania Usług, stanowiący stronę w procesie rezerwacji i umowy zakupu Usług dostępnych za pomocą Wyszukiwarki.

Panel Partnera - aplikacja internetowa, która po uwierzytelnieniu PARTNERA loginem ihasłem pozwala na przegląd dokonanych i zrealizowanych rezerwacji orazwykorzystanych Kodów Rabatowych.

Akcja Promocyjna - promocja organizowana za porozumieniem Stron, w której PARKLOT udostępnia PARTNEROWI Kody Rabatowe, które mogą zostać przekazane i wykorzystane przez Klientów za pośrednictwem Wyszukiwarki, wpływające m.in. na cenę nabywanej Usługi.

Kod Rabatowy - ośmioznakowy kod alfanumeryczny, który Klient może wykorzystać za pośrednictwem Wyszukiwarki, skutkujący naliczeniem rabatu od ustalonej przez Strony maksymalnej ceny Usługi. Ostateczna cena może zależeć od obiektu, lotniska lub Usługi, którą Klient nabywa.

Prawa i obowiązki stron

 1. PARKLOT ponosi odpowiedzialność za prawidłowe działanie Wyszukiwarki, prezentację aktualnej oferty i przebieg procesu rezerwacji Usług, chyba że Umowa stanowi inaczej, przy czym odpowiedzialność PARKLOT jest wyłączona w sytuacji gdy błędy w funkcjonowaniu Wyszukiwarki są wynikiem nieprawidłowego wprowadzenia danych przez Klientów, błędów w autoryzacji kart kredytowych lub wpływu czynników niezależnych od PARKLOT (siły wyższej).
 2. PARKLOT jako administrator nie będzie wykorzystywał Wyszukiwarki we własnych celach marketingowych innych niż określone w niniejszej Umowie, w szczególności do kampanii remarketingowych lub pozycjonowania własnych stron internetowych (“SEO”).
 3. PARKLOT dokona wszelkich starań, aby oferta Usług odpowiadała na potrzeby Klientów oraz PARTNERA, poprzez zmiany w zakresie oferowanych funkcjonalności oraz w zakresie Parkingów i oferowanych Usług. Strony zgodnie postanawiają, że w okresie obowiązywania Umowy Wyszukiwarka może być modyfikowana przez PARKLOT, w szczególności poprzez dodawanie lub usuwanie Parkingów, dokonywanie zmian zakresu Usług i puli dostępnych miejsc parkingowych, przy czym zmiany te nie stanowią zmian niniejszej Umowy. Partner ma prawo do składania za pośrednictwem e-mail żądania wyłączenia lub włączenia danej Usługi z oferty w ramach Wyszukiwarki, co nastąpi niezwłocznie po złożeniu stosownego żądania i nie stanowi zmiany Umowy. PARKLOT gwarantuje, iż wszystkie rezerwacje, które zostały dokonane przed daną modyfikacją Wyszukiwarki zostaną zrealizowane na dotychczasowych warunkach.
 4. Odpowiedzialność za prawidłową realizację Usług wobec Klienta i PARTNERA spoczywa na Parkingach jako podmiotach zawierających umowy z Klientami i z uwzględnieniem dostarczonych przez te podmioty regulaminów, które zostaną udostępnione w Wyszukiwarce lub w inny sposób umożliwiający Klientom i PARTNEROWI wcześniejsze zapoznanie się z nimi.
 5. W przypadku wystąpienia roszczeń Klientów związanych z Usługami świadczonymi przez Parking, w szczególności związanych z nienależytą jakością Usług parkingowych świadczonej przez dany Parking, PARKLOT zobowiązuje się do przekazania ich Parkingowi oraz użycia wszelkich zgodnych z prawem środków celem wyegzekwowania od Parkingu świadczenia objętego roszczeniem.
 6. Reklamacje dotyczące jakości świadczonych Usług przez Parking zgłoszone przez Klientów będą przekazywane PARKLOT przez PARTNERA drogą mailową. PARKLOT zobowiązany będzie udzielić odpowiedzi mailowej w terminie 14 dni licząc od dnia wysłania emaila z reklamacją. W przypadku, w którym PARKLOT nie ustosunkuje się w powyższym terminie do reklamacji złożonej przez Klienta, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.
 7. Strony w porozumieniu, sporządzonym w formie pisemnej lub elektronicznej, mogą organizować Akcje Promocyjne, dzięki którym Klienci otrzymają Kody Rabatowe, przy czym:
  1. organizacja Akcji Promocyjnej musi zostać uzgodniona przez Strony poprzez ustalenie warunków jej przeprowadzenia, m.in.: ilości Kodów Rabatowych, maksymalnej kwoty rabatu oraz zakresu objętych Usług i lotnisk, okresu trwania Akcji Promocyjnej;
  2. rabat udzielony poprzez wykorzystanie przez Klientów Kodów Rabatowych obciąża PARTNERA;
  3. kwota rabatu będzie naliczana od wartości brutto Usługi.
 8. PARKLOT zadba o bieżącą kontrolę jakości świadczonych przez Parkingi Usług, m.in. poprzez badanie satysfakcji Klientów.
 9. PARKLOT będzie przetwarzał dane osobowe Klientów korzystających z Wyszukiwarki tylko i wyłącznie w celu realizacji Usług, tj. przesłanie potwierdzenia rezerwacji przyjęcia płatności oraz księgowości. W razie wątpliwości PARKLOT winien być postrzegany jako procesor w procesie przetwarzania danych osobowych w znaczeniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), działający na rzecz Parkingów.
 10. W ciągu 7 dni od podpisania niniejszej umowy PARTNER otrzyma od PARKLOT dane dostępowe do Panelu Partnera umożliwiającego bieżący podgląd dokonanych i zrealizowanych rezerwacji oraz użytych Kodów Rabatowych. PARTNER odpowiada za bezpieczne przechowanie indywidualnego loginu i hasła przydzielonego mu przez PARKLOT.

Rozliczenia

 1. Za każdą zrealizowaną rezerwację dokonaną za pośrednictwem serwisu PARKLOT, PARTNER otrzyma od PARKLOT wynagrodzenie, którego wysokość wynosi 6%.
 2. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej będzie naliczana odwartości brutto Usługi i podawana PARTNEROWI w wartości brutto, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT).
 3. Wysokość stawki wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 może ulec zmianie w trakcie obowiązywania Umowy. PARKLOT zobowiązuje się poinformować PARTNERA o każdej zmianie stawki wynagrodzenia elektronicznie, na adres e-mailowy wskazany w Umowie, z co najmniej 14 (czternasto) dniowym wyprzedzeniem. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, Strony zgodnie postanawiają że zmiana stawki wynagrodzenia dla swej ważności nie wymaga zmiany niniejszej Umowy, a nowe stawki wynagrodzenia zaczynają obowiązywać począwszy od dnia wskazanego przez PARKLOT PARTNEROWI w zawiadomieniu, chyba że PARTNER wyrazi sprzeciw. Wówczas, do czasu zawarcia pisemnego porozumienia ustalającego nowe stawki pod rygorem nieważności, będą miały zastosowanie dotychczasowe uzgodnienia.
 4. PARTNEROWI nie przysługuje wynagrodzenie za rezerwacje, które zostały oznaczone przez Parkingi jako “niezrealizowane” z wyjątkiem sytuacji, gdy zostały przez Klienta opłacone, lecz nieanulowane w terminach przewidzianych w mających zastosowanie regulaminach. Za Usługę ”niezrealizowaną” uznaje się także rezerwację Usługi z opcją zapłaty wynagrodzenia po przyjeździe naparking, w przypadku gdy Klient nie zrealizuje tego warunku.
 5. Rozliczenia będą dokonywane na podstawie raportów i zestawień zrealizowanych rezerwacji (zawierających listę rozliczanych rezerwacji oraz Kodów Rabatowych), które PARKLOT prześle do PARTNERA do 10-ego dnia miesiąca następującego pomiesiącu w którym rezerwacja została zrealizowana (wg. planowanej daty przyjazdu na parking).
 6. Faktury będą wystawiane w ciągu 5 dni roboczych od dostarczenia raportów do PARTNERA, o ile w tym terminie nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia.
 7. Należności zostaną uregulowane w ciągu 7 dni roboczych od dnia dostarczenia faktury.
 8. Strona wyrażają zgodę na otrzymywanie raportów i faktur drogą elektroniczną na e-mail PARTNERA podany w formularzu rejestracyjnym oraz e-mail PARKLOT partner@parklot.pl.
 9. Żadna ze Stron nie ma prawa dokonywania potrąceń należności przysługujących jej od drugiej Strony ze środków jej należnych, chyba że uzyska na nie zgodę.
 10. Strony oświadczają, że są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów iusług (VAT), uprawnionym do wystawiania i otrzymywania faktur.

Poufność

 1. W trakcie trwania niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się nie ujawniać, nie przekazywać i nie wykorzystywać jakichkolwiek informacji technicznych, handlowych lub organizacyjnych uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy bez uprzedniej zgody drugiej Strony.
 2. Strony zobowiązują się przedsięwziąć odpowiednie kroki, aby dostęp do powyższych informacji miały wyłącznie osoby, które złożyły stosowne pisemne oświadczenia o zachowaniu poufności.
 3. Strony mają prawo do ujawnienia faktu i przedmiotu współpracy w swoich materiałach marketingowych, co nie będzie stanowić naruszenia postanowień niniejszej umowy.

Dane osobowe

 1. PARKLOT zobowiązuje się do zachowania w poufności danych osobowych Klientów udostępnionych przez PARTNERA, a pozyskanych bezpośrednio lub pośrednio od Klientów w celu realizacji usług parkingowych, w procesie rezerwacji Usług. Wszelkie dane uzyskanych w trakcie wykonywania niniejszej Umowy gromadzone są w Bazie Danych, a PARKLOT zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawies wobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz stworzonych w oparciu o nie aktów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych (dalej RODO).
 2. PARKLOT zobowiązuje się do nie przekazywania danych osobowych udostępnionych w związku z niniejszą Umową innym podmiotom i osobom trzecim, w zakresie wykraczającym poza realizację, rozliczenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń w ramach Usług i łączące go z Parkingami i współpracującymi podmiotami umowy powierzenia.

Postanowienia końcowe

 1. Strony zastrzegają sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy w formie pisemnej z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 2. Strony zastrzegają sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia warunków umowy przez drugą Stronę lub działania na szkodę drugiej Strony, przez co Strony rozumieją wszczególności:
  1. niewywiązywanie się jednej ze Stron ze zobowiązań umownych, pomimo wezwania przez drugą Stronę do usunięcia naruszeń i wyznaczenia dodatkowego czternastodniowego terminu na ich usunięcie;
  2. brak dostępności lub inne błędy w funkcjonowaniu Wyszukiwarki lub Panelu Partnera, które nie zostały usunięte, pomimo wezwania przez PARTNERA do ich usunięcia i wyznaczenia dodatkowego siedmiodniowego terminu na ich usunięcie;
  3. modyfikację Wyszukiwarki przez Stronę, w ten sposób, że zakres Usług Parkingowych zostanie ograniczony do 5 Parkingów lub nie zostanie zapewniony żaden Parking przy co najmniej dwóch lotniskach, z lotnisk opisanych w art. 4 ust. 1 lit. a-d;
  4. nieprzekazywanie przez PARKLOT reklamacji Parkingowi zgodnie z postanowieniami art. 3 Umowy;
  5. powtarzające się nieprawidłowe lub nieterminowe prowadzenie przez PARKLOT raportów i zestawień zrealizowanych rezerwacji.
 3. Wypowiedzenie umowy nie zwalnia Stron od wywiązania się ze złożonych do dnia upływu okresu wypowiedzenia zobowiązań.
 4. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu niniejszej umowy podlegają jurysdykcji polskiego prawa i polskim sądom powszechnym. Strony dołożą wszelkich starań, aby jakiekolwiek spory wynikające z Umowy lub z nią związane, były rozwiązywane polubownie. W razie niemożności polubownego rozwiązania sporu przez Strony w terminie jednego miesiąca, spór taki zostanie poddany pod ostateczne rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego dla siedziby PARKLOT.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
Anuluj