Pravidla Internetového servisu www.parklot.pl

§1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1) Tato Pravidla pro používání Internetového servisu parklot.pl dále zvaná jen  „Pravidla”, definují zásady fungování Internetového servisu a pravidla pro poskytování zprostředkovatelských služeb Poskytovatelem služeb.

2) Internetový servis je dostupný na internetové adrese   je provozován společností Wakacje.pl S.A. se sídlem v Gdaňsku spol. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk, Okresní soud Gdańsk-Północ v Gdaňsku, 7. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem 0000315229, REGON 192058039, NIP 9570778385.

3) Poskytovatel služeb v rámci Internetového servisu zajišťuje služby, které spočívají ve zprostředkování rezervací nebo nákupu parkovacích služeb od subjektů poskytujících parkovací služby.

4) Akceptace Pravidel je dobrovolná, je ale je nezbytná pro možnost využívání zprostředkovatelských služeb zajišťovaných Poskytovatelem služeb.

5) V Pravidlech jsou používány níže definované termíny, které je třeba chápat následovně:

a. Správce osobních údajů - orgán, organizační jednotka, subjekt nebo osoba, kteří r ozhodují o účelech a způsobech zpracovávání osobních údajů v souladu s definicí obsaženou v čl. 7 bod 4 zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů;

b. E-mailová adresa – adresa elektronické pošty Internetového servisu je: [email protected];

c. Zákazník - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka, která není právnickou osobou, ale jíž zvláštní ustanovení přiznávají způsobilost k právním úkonům, která má v úmyslu využívat nebo využívá zprostředkovatelské služby prostřednictvím vyplnění registračního nebo rezervačního formuláře;

d. Účet - prostor Internetového servisu, který obsahuje údaje týkající se Zákazníka, které jsou přístupné po registraci;

e. Parkovací místa - parkoviště, s nimiž společnost Wakacje.pl S.A. spolupracuje na základě samostatných smluv v oblasti nabízení parkovacích služeb a jejich rezervací prostřednictvím Internetového servisu;

f. Oznámení – elektronická zpráva obsahující konkrétní informace, která je zasílána na e-mailovou adresu, již Zákazník uvedl při vyplňování registračního formuláře nebo rezervačního formuláře na Internetovém servisu.

g. Internetové stránky – domovská stránka parklot.pl včetně jejích podstránek;

h. Internetový servis – služba provozovaná Poskytovatelem služeb, který zajišťuje zprostředkovatelské služby, v rámci nichž mohou zákazníci prostřednictvím internetu (elektronickou cestou) využívat nabízenou zprostředkovatelskou službu;

i. Parkovací služby - služby nabízené Zákazníkům prostřednictvím subjektů provozujících parkoviště, jejichž vyhledávání, rezervace nebo nákup mohou být provedeny prostřednictvím Internetového servisu. Rozsah parkovacích služeb, které jsou nabízeny v daném okamžiku daným parkovištěm, bude pokaždé vyplývat z údajů dostupných v Internetovém servisu;

j. Poskytovatel služeb – subjekt poskytující zprostředkovatelské služby, tedy společnost PWakacje.pl S.A., která je vlastníkem Internetového servisu;

k. Zprostředkovatelská služba – služba, kterou poskytuje společnost Wakacje.pl S.A. prostřednictvím Internetového servisu svým Zákazníkům. V rámci této služby společnost Wakacje.pl S.A. zprostředkovává Zákazníkům rezervace nebo nákup parkovacích služeb od subjektů, které tyto služby provozují. Společnost Wakacje.pl S.A. také jako součást dodatečné služby zprostředkovává úhrady plateb za parkovací služby, které si zákazníci zakoupili prostřednictvím jejího Internetového servisu;

l. Smlouva o poskytování zprostředkovatelských služeb – smlouva, která je uzavírána mezi Poskytovatelem služeb a Zákazníkem, jejímž předmětem je poskytování zprostředkovatelských služeb.

§2 KONTAKTY

Dostupné způsoby komunikace mezi Zákazníkem a Poskytovatelem služeb jsou:

a. E-mail - [email protected]

b. Korespondenční adresa – Świeradowska 47, 02-662 Warszawa

c. Infolinka – +42 791 870 797 (provozní doba Po-Pá 7.00–21.00, So 7.00–15.00)

§3 ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ SLUŽBY A PARKOVACÍ SLUŽBY

1) Poskytovatel služeb umožňuje Zákazníkům v rámci poskytovaných zprostředkovatelských služeb provést prostřednictvím Internetového Servisu rezervaci nebo zakoupení parkovacích služeb na vybraném parkovišti ve dnech, které si Zákazník zvolí. Zákazník má také zároveň možnost prostřednictvím Internetového Servisu uhradit platbu za parkování subjektu poskytujícímu parkovací služby.

2) Za okamžik uzavření smlouvy o provedení zprostředkovatelských služeb je považována chvíle, kdy Zákazník správně vyplnil rezervační formulář, který dostupný v Internetovém servisu, a klikl na možnost „REZERVOVAT“.

3) Smlouva uvedená v bodě 2 je platná do doby, než subjekt provozující parkoviště poskytne parkovací službu, nebo dokud Zákazník nezruší rezervaci parkovací služby, nebo dokud Zákazník účinně neodstoupí od smlouvy o vykonání parkovací služby nebo zprostředkovatelské služby.

4) Poskytovatel služeb není vlastníkem ani provozovatelem parkovacích míst. Stranami smlouvy o poskytování parkovacích služeb jsou na straně jedné subjekty provozující parkoviště, které nabízejí prodej svých parkovacích služeb prostřednictvím Internetového servisu, a na straně druhé Zákazníci, kteří si tyto služby rezervují nebo kupují.

5) Provedení rezervace nebo zakoupení parkovacích služeb v prostorách zvoleného parkoviště znamená, že Zákazník přijímá nabídku na uzavření příslušné smlouvy se subjektem, který dané parkoviště provozuje, souhlasí s cenou za poskytnutí parkovacích služeb a akceptuje pravidla příslušného parkoviště a jeho lokalizaci.

§4 INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

1) V souladu s čl. 27 zákona o právech spotřebitele má Zákazník, který má postavení spotřebitele, právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku bez uvedení důvodu v zákonné lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Formulář pro odstoupení od smlouvy tvoří přílohu č. 1 k těmto Pravidlům.

2) K provedení zprostředkovatelské služby dochází bezprostředně poté, co Zákazník vyjádří vůli ji využít, to znamená před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. V souvislosti s tím bezprostřední provedení zprostředkovatelské služby bude následovat pouze v případě, že Zákazník podá samostatnou žádost o poskytnutí zprostředkovatelské služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytnutí zprostředkovatelské služby. V takovém případě počínaje okamžikem poskytnutí služby nemá Zákazník právo od smlouvy odstoupit.

3) Bezprostředně po uzavření smlouvy o vykonání zprostředkovatelské služby obdrží Zákazník od Poskytovatele služby e-mailem zprávu o potvrzení uzavření smlouvy a také SMS s potvrzením rezervace.

§5 REGISTRACE A REZERVACE

1) Pro prohlížení zdrojů Internetového servisu není vyžadováno založení účtu. Možnost provedení rezervace Zákazníkem a zakoupení parkovacích služeb, kterou nabízejí parkoviště, je přístupná jak pro registrované Zákazníky, tak i pro neregistrované.

2) Pro založení účtu v Internetovém servisu je nutno vyplnit registrační formulář.

3) Za účelem založení účtu vyplňte prosím následující informace:

a. vaše e-mailová adresa

b. heslo

4) Po vyplnění registračního formuláře Zákazník obdrží na uvedenou e-mailovou adresu zprávu, která bude obsahovat odkaz pro aktivaci účtu. Po kliknutí na tento odkaz bude účet aktivován.

5) Registraci je možné vykonat také prostřednictvím portálu Facebook nebo VK.com.

6) Ke svému účtu se můžete kdykoliv přihlásit prostřednictvím zadání e-mailové adresy a hesla, které jste uvedli v registračním formuláři.

7) Zákazník pomocí vyhledávacího formuláře vyhledá parkoviště, které mu vyhovuje, tak, že uvede jeho lokalizaci a čas, kdy by chtěl parkoviště využít. U vybraného parkoviště se zobrazí podrobné informace, s nimiž je Zákazník povinen se seznámit.

8) Pro rezervaci nebo nákup parkovacích služeb je nutné se přihlásit ke svému účtu a vyplnit rezervační formulář, případně rovnou přistoupit k vyplnění formuláře, bez nutnosti přihlašování. Během vyplňování formuláře Zákazník vyplňuje požadovaná data, vybírá příslušné možnosti a také vyjadřuje příslušné souhlasy.

9) Po dokončení rezervace nebo po zakoupení parkovacích služeb obdrží Zákazník oznámení s potvrzením rezervace nebo zakoupení parkovacích služeb spolu se souborem PDF k vytištění; kromě toho obdrží také SMS zprávu.

§6 PLATBY

1) Používání Internetového servisu a provádění rezervací nebo nákupů parkovacích služeb jeho prostřednictvím je pro Zákazníka bezplatné. Zákazník je ovšem povinen uhradit platbu za parkovací služby ve prospěch subjektu, který dané parkoviště provozuje.

2) Ceny jednotlivých parkovacích služeb se zobrazují u jednotlivých nabídek, které jsou obsaženy v Internetovém servisu.

3) Zákazník, který uskutečnil rezervaci parkovacích služeb prostřednictvím Internetového servisu, může subjektu, který dané parkoviště provozuje, provést úhradu za parkovací služby dvěma způsoby:

a. přímo na parkovišti (v hotovosti nebo platební kartou),

b. on-line (bankovním převodem, platební kartou nebo prostřednictvím Paypal) během vyplňování rezervačního formuláře v Internetovém servisu.

4) SVypořádání transakcí kreditní kartou nebo elektronickým převodem se provádí prostřednictvím Przelewy24.

§7 ZMĚNA NEBO ZRUŠENÍ SLUŽBY

1) Zákazník může zrušit nebo změnit rezervaci bez poplatků do 24 hodin před svým plánovaným příjezdem.

2) Pro zrušení nebo změnu rezervace musí Zákazník nejpozději 24 hodin před svým plánovaným příjezdem poslat e-mailem zprávu na adresu uvedenou v §2 těchto Pravidel.

3) V případě zrušení rezervace bude vrácení platby provedeno během 14 dnů.

§8 ODPOVĚDNOST

1) Poskytovatel služeb odpovídá za řádné vykonání zprostředkovatelské služby, včetně řádného fungování Internetového servisu. Poskytovatel služeb naproti tomu není odpovědný za řádné provedení parkovacích služeb, ani za automobil a eventuální škody vzniklé v souvislosti s parkovacími službami.

2) Odpovědnost za řádné vykonání parkovacích služeb spočívá na subjektech, které provozují parkoviště.

3) V případě, kdy Zákazník prostřednictvím Internetového servisu provedl on-line platbu za rezervaci parkovacího místa, ale parkoviště parkovací službu neposkytlo, je Zákazník oprávněn požadovat od Poskytovatele služeb vrácení uhrazené částky za rezervaci v průběhu 14 dnů od plánovaného data realizace služby, tedy data plánovaného příjezdu na parkoviště.

4) Poskytovatel služeb vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil nepřetržitý přístup ke zprostředkovatelským službám. Poskytovatel služeb však nenese zodpovědnost za škody vzniklé v důsledku pozastavení poskytování služeb, pokud netrvá déle než 72 hodin z důvodů takových, jako je nesprávné fungování Internetového servisu, technická porucha nebo například modernizace Internetového servisu.

§9 REKLAMACE

1) Každý Zákazník má právo ohlásit reklamaci. Reklamace je možno podávat písemně klasickou poštou nebo elektronickou poštou na e-mailovou adresu Poskytovatele služeb, která je uvedena v těchto Pravidlech.

2) Při podávání reklamace je nutno pečlivě popsat závady ve fungování Internetového servisu nebo v  oblasti poskytování zprostředkovatelských služeb.

3) Reklamace bude posouzena do 14 dnů ode dne, kdy Poskytovatel služeb obdržel oznámení o reklamaci.

4) Zákazník bude o výsledku reklamačního řízení informován stejným způsobem, jakým zaslal hlášení o reklamaci.

§10 OSOBNÍ ÚDAJE

1) Správcem osobních údajů, které jsou shromažďovány prostřednictvím Internetového servisu, je společnost Wakacje.pl S.A. se sídlem v Gdaňsku spol. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk, Okresní soud Gdańsk-Północ v Gdaňsku, 7. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem 0000315229, REGON 192058039, NIP 9570778385.

2) Osobní údaje jsou zpracovávány pro následující účely: provádění zprostředkovatelských služeb; založení účtu na Internetovém servisu Zákazníkem; zasílání newsletteru se souhlasem Zákazníka; posouzení eventuální reklamace; provádění rezervace nebo nákupu parkovacích služeb a pro umožnění uzavření smlouvy o provedení parkovacích služeb mezi Zákazníkem a vybraným subjektem, který provozuje parkoviště.

3) Poskytovatel služeb, který zajišťuje zprostředkovatelské služby, poskytuje osobní údaje Zákazníka subjektům provozujícím parkoviště, které si Zákazník vybral.

4) Poskytování osobních údajů Zákazníky je dobrovolné, je ale nezbytné pro řádné provedení zprostředkovatelské služby, stejně jako pro poskytování parkovacích služeb.

5) Každá osoba má právo na kontrolu zpracování osobních údajů, které se jí týkají. Zejména má právo na přístup k vlastním osobním údajům, právo požadovat jejich aktualizaci, opravu či odstranění, a stejně tak právo na vznesení námitek v případech, které jsou definovány v ustanoveních zákona o ochraně osobních údajů.

§11 NEWSLETTER

1) Při využívání služeb Internetového servisu má Zákazník možnost se přihlásit k odběru newsletteru. Toto přihlášení se rovná vyjádření souhlasu se zasíláním bezplatného newsletteru.

2) Subskripce newsletteru spočívá v označení příslušné možnosti během registrace Zákazníka v Internetovém servisu.

3) Zákazník má právo kdykoliv se z odběru newsletteru odhlásit. Odběr je možno zrušit prostřednictvím zaslání zprávy na e-mailovou adresu Poskytovatele služeb.

4) Přihlášením k odběru newsletteru Zákazník vyjadřuje souhlas s tím, že mu Poskytovatel služeb bude prostřednictvím Internetového servisu zasílat reklamy a obchodní informace na jeho e-mailový účet, který uvedl při registraci.

§12 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Tato Pravidla představují nedílnou součást smlouvy o poskytování zprostředkovatelských služeb, která je uzavírána mezi Poskytovatelem služeb a Zákazníkem.

2) Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na změny těchto Pravidel. Změna se provádí zveřejněním nového obsahu na stránkách Internetového servisu a neovlivňuje smlouvy o poskytování zprostředkovatelských služeb, které byly uzavřeny před jejím zveřejněním.

3) Tato Pravidla platí ode dne 1. 12. 2016 do odvolání.

Používáme cookies a podobné technologie, např. pro účely: poskytování služeb, reklamy, statistiky.
Používání webových stránek beze změny nastavení prohlížeče znamená, že budou umístěny na vašem koncovém zařízení.
Pamatujte, že tato nastavení můžete kdykoli změnit. Podrobnosti naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů